Vaststelling hbo-niveau

Accreditatie door Stichting Hoger Onderwijs Nederland

Het hbo-niveau van de opleiding tot registerpodoloog is door Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) vastgesteld en de kwaliteit van deze opleiding is bijzonder goed bevonden. Daarmee is deze opleiding een registeropleiding. Studenten ontvangen nadat zij geslaagd zijn het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs.

Registeropleiding

Drs. P.M. Esveld legt uit namens de SHO:

“Nederland heeft een rijke cultuur aan opleidingen en trainingen. Een beperkt aantal daarvan staat onder toezicht van de overheid. Het betreft de mbo-, hbo- en universitaire opleidingen, verzorgd door ROC’s, hogescholen en universiteiten. In dit stelsel is de NVAO de toezichthouder voor het hoger onderwijs. Alle bachelor- en masteropleidingen worden geaccrediteerd door deze instantie en daarmee komen deze opleidingen in aanmerking voor overheidsbekostiging.
Naast deze zogeheten initiële opleidingen kent Nederland een ruim aanbod aan opleidingen: (post-) mbo, hbo, wo, die worden verzorgd zowel door contractafdelingen van de reguliere hogescholen als door particuliere onderwijsinstellingen. Deze opleidingen hebben veelal minder studie- jaren en -uren dan vereist om een officiële bacheloropleiding te kunnen zijn (doorlooptijd minimaal 3 jaar, per jaar 1680 studie-uren).

Om de kwaliteit van dergelijke opleidingen toch inzichtelijk te maken, hebben de HBO-Raad en enkele hogescholen 25 jaar geleden de basis gelegd voor het Centrum voor PostInitieel Onderwijs Nederland, CPION. Deze accreditatieorganisatie toetst opleidingen in lijn met de NVAO op inhoud en niveau. Voldoet de opleiding aan de eisen, dan krijgt zo’n opleiding het kwaliteitspredicaat Registeropleiding. De door de Academie voor Podologie aangeboden opleiding tot registerpodoloog beschikt over het predicaat SHO-Registeropleiding. Registeropleiding is een beschermd predicaat, dat alleen door de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en gelieerde stichtingen kan worden verleend.”

De toetsingscommissie heeft zich in lovende woorden uitgesproken over de kwaliteit van deze opleiding in termen als: “indrukwekkend”, “zinvol” enz.

Welke kwaliteitseisen zijn aan registeropleidingen gesteld?
De kwaliteitseisen die aan registeropleidingen zijn gesteld, zijn evenals de NVAO-eisen procedureel en inhoudelijk van aard. Inhoudelijk zijn ze gericht op marktrelevantie van de opleiding, het niveau, de kwaliteit van het programma en actualiteit van de inhoud. In lijn met de toetsing door de NVAO worden registeropleidingen beoordeeld op:

  • doelstelling
  • programma
  • inzet van personeel
  • voorzieningen
  • interne kwaliteitszorg
  • behaalde resultaten


Essentieel daarbij is dat het beroepenveld actief bij de ontwikkeling en bij het onderhoud van de opleiding betrokken is. Met deze belangrijke eis wordt bevorderd dat de opleiding optimaal aansluit op de behoefte van het werkveld. Aanbieders van opleidingen dienen derhalve te beschikken over een adviescommissie met vertegenwoordigers uit het werkveld.

De SHO toetst de kwaliteit op tenminste twee punten: bij aanmelding en na afronding van de opleiding. Bij aanmelding wordt de inhoud en zwaarte getoetst door onafhankelijke toetsingscommissies. In deze commissies hebben onafhankelijke deskundigen zitting die onder auspiciën van de SHO onder meer inhoud, niveau, zwaarte, didactische opzet, studeerbaarheid, arbeidsmarktrelevantie en toegevoegde waarde voor het werkveld beoordelen.