EVC en vrijstellingen

U heeft interesse voor een opleiding van de Academie voor Podologie. U vraagt zich af of u gezien uw opleiding en werkervaring vrijstelling kunt krijgen voor een (deel van) een opleiding. Op deze website vindt u de vereiste vooropleiding per scholing, maar hierop zijn uitzonderingen denkbaar. 

Wanneer u kunt aantonen dat u al beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden, dan kunt u daar erkenning voor aanvragen. We hebben het dan over Erkenning van (elders) Verworven Competenties (EVC). Deze competenties kunt u hebben verworven door ervaring in de praktijk of door andere scholingen bij andere opleiders, die een of meer delen van de opleiding tot registerpodoloog compenseren.
 
Het is mogelijk dat uw werkervaring en opleidingsverleden een besluit rechtvaardigen om:
 1. u vrijstelling te verlenen voor scholing en de daarbij behorende toetsing;
 2. u vrijstelling te verlenen voor scholing en u de mogelijkheid te bieden eenmalig een of meer tentamenonderdelen af te leggen waarmee u kunt aantonen dat u over betreffende competenties beschikt.
In het document 'Beoordeling en voortgangsnormen' van de AvP zijn de voortgangsnormen beschreven, deze blijven van kracht voor zover niet expliciet vrijstelling is verleend voor een of meer onderdelen.
 
Om in aanmerking te komen voor een dergelijke vrijstelling of EVC zijn kaders opgesteld. Over de kaders en procedure heeft afstemming plaatsgevonden met de examencommissie en met de adviescommissie van de AvP.

Kaders: 

 1. Uw EVC-aanvraag wordt in behandeling genomen voor het diploma dat u wenst te behalen.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het aannemelijk maken van uw elders verworven competenties.
 3. Hiertoe legt u een portfolio aan met:
  • een naar waarheid ingevuld en ondertekend curriculum vitae (CV) met in elk geval:
   • uw persoonlijke gegevens en factuuradres,
   • uw relevante opleidingsverleden en
   • werkervaring met (para)medische zorg op het gebied van voet en houding;
  • kopieën van diploma’s en scholingscertificaten die in het CV vermeld zijn;
  • relevante referenties.

Procedure:

 1. De aanvraag voor een EVC wordt digitaal ingediend bij de Academie voor Podologie (info@avp-info.nl). In de aanvraag vermeldt u duidelijk welk diploma u wenst te behalen. U onderbouwt uw EVC-aanvraag met een compleet portfolio conform de eerder genoemde Kaders 1 t/m 4.
  (U mag met de AvP contact opnemen om een vrijblijvende inschatting te maken van uw kansen t.a.v. EVC voordat u de formele aanvraag indient. Deze inschatting geeft geen enkel recht, de AvP kan hier op geen enkele manier aan worden gehouden, maar is bedoeld om met u mee te denken en u te begeleiden in uw keuze.)
 2. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van de AvP een factuur van € 450,00 (exclusief btw). Na betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
 3. Is uw aanvraag niet compleet ingediend, dan krijgt u hiervan bericht. U heeft dan nog één keer de gelegenheid uw aanvraag binnen twee weken compleet te maken.
 4. Mocht uw aanvraag in eerste instantie niet compleet zijn en besluit u uw aanvraag in te trekken, of is uw aanvraag ook in tweede instantie niet compleet, dan ontvangt u € 370,00 (exclusief btw) retour.
 5. De adviescommissie van de AvP beoordeelt elke aanvraag die compleet is ingediend. Het oordeel van deze commissie is bindend. De commissie zal in haar beoordeling uitgaan van de genoemde kaders en is bevoegd naar redelijkheid haar oordeel hieraan te verbinden. In het oordeel wordt concreet benoemd welke vrijstelling wel/niet wordt verleend. Dit oordeel is persoonsgebonden.
 6. Wanneer uw verworven competenties erkend worden, ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan waarin uw eventuele mogelijkheden voor vrijstelling zijn vermeld. Is uw aanvraag voor erkenning door de commissie ongegrond verklaard, dan ontvangt u hiervan eveneens bericht.
 7. Vrijstelling van scholing en toetsing vindt slechts plaats wanneer voor deze onderdelen relevante diploma’s ter compensatie in het portfolio zijn opgenomen.
 8. Vrijstelling van scholing kan plaatsvinden wanneer voor deze onderdelen relevante werkervaring ter compensatie in het portfolio is aangetoond. In dit geval is nog wel toetsing vereist voor de betreffende onderdelen.
 9. Wanneer u vrijstelling ontvangt voor scholing (dat wil zeggen: u mag zonder de daartoe aangewezen vooropleiding deelnemen aan een of meer tentamenonderdelen), dan brengt de AvP kosten in rekening voor de afzonderlijke tentamenonderdelen. Om u voor te bereiden op uw tentamen kunt u desgewenst tegen betaling gebruik maken van de e-learning van de betreffende semesters. Zie voor de kosten van tentamenonderdelen en e-learning het overzicht Tentamen- en examenonderdelen podologie.
Wilt u gebruikmaken van de EVC-procedure en met ingang van een nieuw lesseizoen kunnen deelnemen aan de benodigde scholing (onder voorbehoud van beschikbare plek in de scholing) en tentamens, dan raden wij u aan uw complete aanvraag zeer ruim voor aanvang van een nieuw lesseizoen in te dienen. Dit in verband met vakanties van zowel het secretariaat van de AvP als van de leden van de adviescommissie. Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

U kunt bij uw aanvraag gebruikmaken van het Formulier EVC-aanvraag via de pagina Downloads.  
 
Onder voorbehoud van wijzigingen, in overleg met de adviescommissie van de AvP.